Real Time SYBR Green Master Mix  پارس طوس


شناسه کالا: 11235 تولید کننده: Pars Tous کاتالوگ کالا: C101022 Unit: 5x1 ml
موجودی:
آدرس وب پیج تولید کننده: آدرسی ثبت نشده است
شناسه مالیاتی:2710000121008 شرح شناسه:معرف شناسایی مواد شیمیایی مواد و ملزومات مصرفی آزم معاف از مالیات ارزش افزوده ضریب مالیات ارزش افزوده:0

Catalog Number: C101022 Pars Tous

Real Time SYBR Green Master Mix