BCA Protein Quantification Kit  پارس طوس


شناسه کالا: 11373 تولید کننده: Pars Tous کاتالوگ کالا: A101252 Unit: 100 ml
موجودی:
آدرس وب پیج تولید کننده: آدرسی ثبت نشده است
شناسه مالیاتی:2710000121008 شرح شناسه:معرف شناسایی مواد شیمیایی مواد و ملزومات مصرفی آزم معاف از مالیات ارزش افزوده ضریب مالیات ارزش افزوده:0

Catalog Number: A101252 Pars Tous

BCA Protein Quantification Kit