Taq premix (Master Mix) (2x)  پارس طوس


شناسه کالا: 11428 تولید کننده: Pars Tous کاتالوگ کالا: C101082 Unit: 5 ml
موجودی:
آدرس وب پیج تولید کننده: آدرسی ثبت نشده است
شناسه مالیاتی:2710000121008 شرح شناسه:معرف شناسایی مواد شیمیایی مواد و ملزومات مصرفی آزم معاف از مالیات ارزش افزوده ضریب مالیات ارزش افزوده:0

Catalog Number: C101082 Pars Tous

Taq premix (Master Mix) (2x)