Phusion DNA Polymerase  پارس طوس


شناسه کالا: 14318 تولید کننده: Pars Tous کاتالوگ کالا: C101102 Unit: 500 unit
موجودی:
آدرس وب پیج تولید کننده:  کلیک کنید
شناسه مالیاتی:2710000121008 شرح شناسه:معرف شناسایی مواد شیمیایی مواد و ملزومات مصرفی آزم معاف از مالیات ارزش افزوده ضریب مالیات ارزش افزوده:0

Catalog Number: C101102 Pars Tous

Phusion DNA Polymerase

Storage: -20℃


تصویر فوق از سایت پارس طوس کپی شده است