Mycobacterium tuberculosis PCR Detection kit  پارس طوس


شناسه کالا: 1922 تولید کننده: Pars Tous کاتالوگ کالا: A101131 Unit: 25 test
موجودی:
آدرس وب پیج تولید کننده: آدرسی ثبت نشده است
شناسه مالیاتی:2710000121008 شرح شناسه:معرف شناسایی مواد شیمیایی مواد و ملزومات مصرفی آزم معاف از مالیات ارزش افزوده ضریب مالیات ارزش افزوده:0

Catalog Number: A101131 Pars Tous

Mycobacterium tuberculosis PCR Detection kit