Sodium dihydrogen phosphate (NaH2PO4)  پارس طوس


شناسه کالا: 6265 تولید کننده: Pars Tous کاتالوگ کالا: B111511 Unit: 250 g
موجودی:
آدرس وب پیج تولید کننده: آدرسی ثبت نشده است
شناسه مالیاتی:2710000121008 شرح شناسه:معرف شناسایی مواد شیمیایی مواد و ملزومات مصرفی آزم معاف از مالیات ارزش افزوده ضریب مالیات ارزش افزوده:0

Catalog Number: B111511 Pars Tous

Sodium dihydrogen phosphate (NaH2PO4)