Chemiluminescence Substrate ECL  پارس طوس


شناسه کالا: 6929 تولید کننده: Pars Tous کاتالوگ کالا: B111421 Unit: 100 ml
موجودی:
آدرس وب پیج تولید کننده: آدرسی ثبت نشده است
شناسه مالیاتی:2710000121008 شرح شناسه:معرف شناسایی مواد شیمیایی مواد و ملزومات مصرفی آزم معاف از مالیات ارزش افزوده ضریب مالیات ارزش افزوده:0

Catalog Number: B111421 Pars Tous

Chemiluminescence Substrate ECL

Synonym: ECL