تعداد کالاهای یافت شده بیشتر از 50 رکورد است. جستجوی خود را محدود تر کنید


بسته بندی
موجودی
عملیات
360Ethanol absolute1009832500Merck2.5Ltr1جزییات
1342-Propanol for Analysis1096342500Merck2.5Ltr1جزییات
135DMSO(Dimethyl Sulfoxide)8029121000Merck1Ltr1جزییات
14174Acetic Acid 100% Anhydrous For Analysis Emsure1000632511Merck2.5Ltr1جزییات
14240CERTISTAIN® dry dye Orcein1071000005Merck5g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
140051,6-Diaminohexan8043230250Merck250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5947Immersion Oil1046990500Merck500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6048Peptone from soymeal1072120500Merck500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6050Chromosulfuric acid1024991000Merck1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6051Ninhydrin1067620100Merck100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6054Ninhydrin1067620010Merck10g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6055Chromosulfuric acid1024992500Merck2.5Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6089Glutardialdehyde8206031000Merck1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6091Canada balsam1016910100Merck100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6111Tetrachloroauric(III) acid trihydrate 99.5%1015820001Merck1g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6123EmbryoMax® KSOM Embryo Culture (1X)MR-020P-5FMerck5x10ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6135Leishmans eosine methylene blue1013500010Merck10g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6141Barbituric acid1001320025Merck25g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6160Brain heart agar1138250500Merck500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6170Graphite1042062500Merck2.5kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6173Tris(hydroxymethyl)aminomethane1083870500Merck500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6190Anaerocult® C1162750001Merck25 x 1test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6199Thrombin, Human Plasma605190-100UMerck100unit1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6260Chloroform1024451000Merck1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
62612-Propanol fro Analysis1096341000Merck1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6263Ethanol absolute1009831000Merck1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6266Xylene extrapure1086852500Merck2.5Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6273Pyrrole8074920100Merck100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6274Triethoxyvinylsilane8082760100Merck100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6285Lysozyme1052810001Merck1g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6309Sodium hydrogen carbonate(NaHCO3)1063290500Merck500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6310Potassium dihydrogen phosphate for ana(KH2PO4)1048731000Merck1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6311di-Sodium hydrogen phosphate(Na2HPO4.2H2O)1065801000Merck1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6312di-Sodium hydrogen phosphate for ana(Na2HPO4)1065861000Merck1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6357Water for chromatography (LC-MS Grade)1153332500Merck2.5Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6358Urea8187101000Merck1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6359Urea8187105000Merck5kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6360Urea1084869029Merck25kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6370Eosin Y (yellowish) (C.I. 45380)1159350025Merck25g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6371Eosin Y (yellowish) (C.I. 45380)1159350100Merck100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6382Titrisol® Buffer concentrate PH 4.00 for 500 ml1098840001Merck1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6384Trehalose for microbiology1083530005Merck5g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
63921,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane8043240250Merck250ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6393Anaerocult® A1138290001Merck10 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6395Ammonium sulfate for analysis((NH4)2SO4)1012171000Merck1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6406Titrisol® Buffer concentrate PH 7.00 for 500 ml1098870001Merck1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6407Titrisol® Buffer concentrate PH10.00 for 500 ml1098900001Merck1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6411Coomassie Brilliant Blue G 2501154440025Merck25g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6418Magnesium chloride hexahydrate(MgCL2.6H2O)1058330250Merck250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6419Magnesium chloride hexahydrate(MgCL2.6H2O)1058331000Merck1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات