تعداد کالاهای یافت شده بیشتر از 50 رکورد است. جستجوی خود را محدود تر کنید


بسته بندی
موجودی
عملیات
140RPMI 1640 Powder51800-035Gibco10Ltr1جزییات
149Fetal Bovine Serum10270-106Gibco500ml1جزییات
138DMEM Powder High Glucos12800-082Gibco10Ltr1جزییات
141KaryoMAX® Colcemid™ Solution in PBS15212-012Gibco10ml1جزییات
3177DMEM F-12, Powder32500-035Gibco10Ltr1جزییات
836GlutaMAX™35050038Gibco100ml1جزییات
148Phytohemagglutinin, M form (PHA-M)10576-015Gibco10ml1جزییات
139DMEM Powder Low Glucos31600-083Gibco10Ltr1جزییات
684TRIzol® Reagent15596026Gibco100ml1جزییات
685TRIzol® Reagent15596018Gibco200ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
697Collagen I Rat TailA10483-01Gibco20ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
812MEM α Nucleosides GlutaMAX32571036Gibco500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
813L-Glutamin21051024Gibco100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
835Horse Serum16050-122Gibco500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
137Agarose UltraPure16500100Gibco100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
837Trypsin-EDTA (10X), 0.5% no Phenol Red15400054Gibco100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
846Medium 199 10X21180-021Gibco500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
857CMRL11530-037Gibco500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
932Fetal Bovine Serum Australia Origin10099-133Gibco100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
993DMEM High glucos + GlutaMAX31966-021Gibco500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1028HEPES Buffer Solution 1M15630-080Gibco100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1029HEPES Buffer Solution 1M15630-106Gibco20ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1030Lipofectamine® 2000 Transfection Reagent11668-027Gibco0.75ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1035FBS Embryonic Stem Cell Qualified10439-001Gibco50ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1038Gentamicin Reagent Solution (10 mg/ml)15710-064Gibco10ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1048Yeast nitrogen base (YNB)Q300-07Gibco1each1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1049SYBR® Safe DNA Gel StainS33102Gibco400µl1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1109FBS Mesenchymal Cell Qualified12664-025Gibco500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1115Dihydrorhodamine 123D-23806-1MLGibco1ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1131UltraPure™ Glycin15527-013Gibco500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1136DMEM/F-12 no Phenol Red21041-025Gibco500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1137CellTrace™ CFSE Cell Proliferation KitC34554Gibcokit1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1157HEPES (Ultra Pure)11344-041Gibco1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1171DMEM High Glucose no Glutamin11960044Gibco500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1172DMEM/F-12 HEPES11330-032Gibco500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1182HBSS(1X) no Calcium, no Magnesium, no Phenol Red14025-092Gibco500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1247Collagenase Type II17101-015Gibco1g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1250UltraPure™ Low Melting Point Agaros16520050Gibco50g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1262Newborn Bovine Serum16010-167Gibco100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1324DMEM F1231331-028Gibco500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1355pBAD TOPO® TA Expression KitK4300-40Gibco40react1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1401AlamarBlue®DAL1025Gibco25ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1402AlamarBlue®DAL1100Gibco100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1424DMEM Powder High Glucose12800-017Gibco1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1501pOptiVEC™-TOPO® TA Cloning Kit12744-017Gibcokit1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1502pcDNA™3.3-TOPO TA Cloning KitK8300-01Gibco20react1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1511Freedom CHO-S KitA13696-01Gibcokit1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1512Freedom® DG44 KitA13737-01Gibcokit1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1525PureLink® HiPure Plasmid Filter Maxiprep KitK2100-16Gibco10prep1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1541Agarose UltraPure16500025Gibco25g1شاید امکان تهیه باشدجزییات