تعداد کالاهای یافت شده بیشتر از 50 رکورد است. جستجوی خود را محدود تر کنید


بسته بندی
موجودی
عملیات
143PBS Solution Sterile Filtered, pH 7.4 (1X)P1430-500MLShellmax500ml1جزییات
144Fetal Bovine Serum, Inactivated10270-100MLShellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1167HEPES 1MH4034-100MLShellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
2971DMEM Low+GlutamaxD4012-1000MLShellmax1000ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
2982PBS Solution Sterile Filtered, pH 7.4 (10X)P1530-100MLShellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3053DMEM High+GlutamaxD8140-1000MLShellmax1000ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3054DMEM High+GlutamaxD8140-500MLShellmax500ml1جزییات
3055RPMI 1640, 15mM HEPES, [+]GlutamaxR2622-500MLShellmax500ml1جزییات
3056RPMI 1640, 15mM HEPES, [+]GlutamaxR2622-1000MLShellmax1000ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3150DMEM Low+GlutamaxD4012-500MLShellmax500ml1جزییات
3158PBS Solution Sterile Filtered, pH 7.4 (10X)P1530-500MLShellmax500ml1جزییات
3175PBS Solution Sterile Filtered, pH 7.4 (1X)P1430-1LShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3193DMEM F12 + GlutamaxD6050-500MLShellmax500ml1جزییات
3351MEM - Alpha + Glutamax [+]HEPESM4140-500mlShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3370Distilled Water, Sterile Non Pyrogenicw2612-100mlShellmax100ml1جزییات
3459Distilled Waterw2614-1LShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3460Distilled Water, Sterile Non Pyrogenicw2614-500mlShellmax500ml1جزییات
5439HAMS F10 + Glutamax [-] HEPESH1035-500mlShellmax500ml1جزییات
5450MEM - Alpha + Glutamax [+]HEPESM4140-1lShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5665Hams F12 + GlutamaxH1234-500MLShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5773PBS Solution Sterile Filtered, pH 7.4 (1X)P1430-100MLShellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5911Penicillin-Streptomycin(100X)P3790-100MLShellmax100ml1جزییات
6040HAMS F10 + Glutamax [+] HEPESH1036-500mlShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6095HBSS(1X) no Calcium, no Magnesium [-]HEPESH7015-500MLShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6096HBSS(1X) no Calcium, no Magnesium [-]HEPESH7015-1000MLShellmax1000ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6097HBSS(1X) no Calcium, no Magnesium [+]HEPESH7016-500MLShellmax500ml1جزییات
6256DMSO, cell culture testedD5210-1.5MLShellmax1.5ml1جزییات
6297DMEM Low+GlutamaxD4012-100MLShellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6408MEM - Alpha + Glutamax [-]HEPESM4141-1lShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6409MEM - Alpha + Glutamax [-]HEPESM4141-500mlShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6462HBSS(10X) no Calcium, no Magnesium [+]HEPESH7017-500MLShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6562PBS Solution Sterile Filtered, pH 7.4 (10X)P1530-1LShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6569DMSO, cell culture testedD5210-30MLShellmax30ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6708DMEM F12 + GlutamaxD6050-1LShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7060DMSO, cell culture testedD5210-20MLShellmax20ml1جزییات
7061DMSO, cell culture testedD5210-10MLShellmax10ml1جزییات
7197RPMI 1640, 25mM HEPES+GlutamaxR2623-500MLShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7198RPMI 1640, 25mM HEPES+GlutamineR2623-1LShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7699RPMI 1640, 15mM HEPES, [+]Glutamax [-] Phenol RedR2600-500MLShellmax500ml1جزییات
10991RPMI 1640+ L-GlutamineR2621-500MLShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11056HAMS F10 + Glutamax [-] HEPESH1035-1LShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11083DMSO, cell culture testedD5210-40MLShellmax40ml1جزییات
11242Collagenase Type IC1010Shellmax100mg1جزییات
11243Trypsin-EDTA(1X) 0.25%T1012Shellmax100ml1جزییات
11245Trypsin-EDTA(1X) 0.05%T1015Shellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11335Trypsin2.5% (10X) -No EDTA,No Phenol RedT1016Shellmax100ml1جزییات
11345HBSS(1X) no Calcium, no Magnesium [+]HEPESH7016-1000MLShellmax1000ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11351Oligo(dT)O1011Shellmax1vial1جزییات
11431Random HexamerR1012Shellmax1vial1جزییات
11530L-Glutamine 100X, 200 MmG8510-100MLShellmax100ml1جزییات