تعداد کالاهای یافت شده بیشتر از 50 رکورد است. جستجوی خود را محدود تر کنید


بسته بندی
موجودی
عملیات
13957Agarose Electrophoresis gradeA2128Shellmax100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13958Agarose Electrophoresis gradeA2128Shellmax50g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11577Amphotericin B solutionA7113-100MLShellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11578Amphotericin B solutionA7113-50MLShellmax75ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11242Collagenase Type IC1010Shellmax100mg1جزییات
3459Distilled Waterw2614-1LShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3370Distilled Water, Sterile Non Pyrogenicw2612-100mlShellmax100ml1جزییات
3460Distilled Water, Sterile Non Pyrogenicw2614-500mlShellmax500ml1جزییات
3193DMEM F12 + GlutamaxD6050-500MLShellmax500ml1جزییات
6708DMEM F12 + GlutamaxD6050-1LShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3054DMEM High+GlutamaxD8140-500MLShellmax500ml1جزییات
3053DMEM High+GlutamaxD8140-1000MLShellmax1000ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3150DMEM Low+GlutamaxD4012-500MLShellmax500ml1جزییات
6297DMEM Low+GlutamaxD4012-100MLShellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
2971DMEM Low+GlutamaxD4012-1000MLShellmax1000ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6256DMSO, cell culture testedD5210-1.5MLShellmax1.5ml1جزییات
7060DMSO, cell culture testedD5210-20MLShellmax20ml1جزییات
11083DMSO, cell culture testedD5210-40MLShellmax40ml1جزییات
7061DMSO, cell culture testedD5210-10MLShellmax10ml1جزییات
6569DMSO, cell culture testedD5210-30MLShellmax30ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14004Fetal Bovine Serum, Inactivated10270-125MLShellmax125ml1جزییات
144Fetal Bovine Serum, Inactivated10270-100MLShellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13985Glutamax 100X, 200mMG8560-100MLShellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5439HAMS F10 + Glutamax [-] HEPESH1035-500mlShellmax500ml1جزییات
11056HAMS F10 + Glutamax [-] HEPESH1035-1LShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6040HAMS F10 + Glutamax [+] HEPESH1036-500mlShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5665Hams F12 + GlutamaxH1234-500MLShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6462HBSS(10X) no Calcium, no Magnesium [+]HEPESH7017-500MLShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6095HBSS(1X) no Calcium, no Magnesium [-]HEPESH7015-500MLShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6096HBSS(1X) no Calcium, no Magnesium [-]HEPESH7015-1000MLShellmax1000ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6097HBSS(1X) no Calcium, no Magnesium [+]HEPESH7016-500MLShellmax500ml1جزییات
11345HBSS(1X) no Calcium, no Magnesium [+]HEPESH7016-1000MLShellmax1000ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13870HBSS(1X) no Calcium, no Magnesium [+]HEPESH7016-100MLShellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1167HEPES 1MH4034-100MLShellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13956HEPES, Cell Culture TestedH4040Shellmax10g1جزییات
11530L-Glutamine 100X, 200 MmG8510-100MLShellmax100ml1جزییات
6408MEM - Alpha + Glutamax [-]HEPESM4141-1lShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6409MEM - Alpha + Glutamax [-]HEPESM4141-500mlShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5450MEM - Alpha + Glutamax [+]HEPESM4140-1lShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3351MEM - Alpha + Glutamax [+]HEPESM4140-500mlShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13847MTT, Sigma OriginalM2128-100Shellmax100mg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11351Oligo(dT)O1011Shellmax1vial1جزییات
3158PBS Solution Sterile Filtered, pH 7.4 (10X)P1530-500MLShellmax500ml1جزییات
6562PBS Solution Sterile Filtered, pH 7.4 (10X)P1530-1LShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
2982PBS Solution Sterile Filtered, pH 7.4 (10X)P1530-100MLShellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
143PBS Solution Sterile Filtered, pH 7.4 (1X)P1430-500MLShellmax500ml1جزییات
5773PBS Solution Sterile Filtered, pH 7.4 (1X)P1430-100MLShellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3175PBS Solution Sterile Filtered, pH 7.4 (1X)P1430-1LShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5911Penicillin-Streptomycin(100X)P3790-100MLShellmax100ml1جزییات
11431Random HexamerR1012Shellmax1vial1جزییات