تعداد کالاهای یافت شده بیشتر از 50 رکورد است. جستجوی خود را محدود تر کنید


بسته بندی
موجودی
عملیات
3175PBS Solution Sterile Filtered, pH 7.4 (1X)P1430-1LShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3459Distilled Waterw2614-1LShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3056RPMI 1640, 15mM HEPES, [+]GlutamaxR2622-1000MLShellmax1000ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1167HEPES 1MH4034-100MLShellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
2971DMEM Low+GlutamaxD4012-1000MLShellmax1000ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
2982PBS Solution Sterile Filtered, pH 7.4 (10X)P1530-100MLShellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3053DMEM High+GlutamaxD8140-1000MLShellmax1000ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13985Glutamax 100X, 200mMG8560-100MLShellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3351MEM - Alpha + Glutamax [+]HEPESM4140-500mlShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
144Fetal Bovine Serum, Inactivated10270-100MLShellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13957Agarose Electrophoresis gradeA2128Shellmax100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13958Agarose Electrophoresis gradeA2128Shellmax50g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13832Trizma® base(Tris), Sigma OriginalT1503-100Shellmax100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات