بسته بندی
موجودی
عملیات
6545Taq 2X Master Mix Red5200300-1250Ampliqon1.25ml1جزییات
7551RealQ Plus 2x Master Mix Green Low ROX™5000840-1250Ampliqon1.25ml1جزییات
7550RealQ Plus 2x Master Mix Green High ROX™5000830-1250Ampliqon1.25ml1جزییات
13812Multiplex TEMPase 2x Master Mix5500100-1250Ampliqon1.25ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13937 Taq DNA Polymerase 2x Master Mix Red 2mM MgCl2190301Ampliqon1.25ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13986Tempase hotstart master mix 2xA230301Ampliqon1.25ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13987Tempase hotstart master mix 2x blueA290401Ampliqon1.25ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7570TEMPase 2X Master Mix BlueA290499Ampliqon1.25ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
9891RealQ Plus 2x Master Mix High ROX™ For ProbeA315402Ampliqon1.25ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
9896RealQ Plus 2x Master Mix Without ROX™ For ProbeA313499Ampliqon0.5ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
12787ExcelBand 50 bp DNA LadderDM1100Ampliqon500µl1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13811Real Time Master Mix 2x for probe- No Rox5000820-1250Ampliqon1.25ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات