تعداد کالاهای یافت شده بیشتر از 50 رکورد است. جستجوی خود را محدود تر کنید


بسته بندی
موجودی
عملیات
7762Methanol 99.9%, Grade HPLCM1450SAMCHUN4Ltr1جزییات
7682Mineral oil EP gradeM1319SAMCHUN1Ltr1جزییات
7637Xylene, 99.5% (GC)X0130SAMCHUN4Ltr1جزییات
11187Acetone, 99.5% (GC), Grade EPA1758SAMCHUN4Ltr1جزییات
11279sodium bicarbonate(NaHCO3)S4413SAMCHUN1kg1جزییات
7521Ether, 99.5% (GC)E0289SAMCHUN1Ltr1جزییات
14003Ethanol anhydrous 99.9%E0690SAMCHUN18Ltr1جزییات
14241L-Threonine, 99.0%T2938SAMCHUN25g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14253Potassium sulfate, 98.5%P1193SAMCHUN1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11523Triton X-100 LiquidT0818SAMCHUN1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14076Ammonium acetate, 95.0%A0641SAMCHUN1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14100Cyanocobalamin(Vitamin B12)C2702SAMCHUN1g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14124Toluidine blue OT1783SAMCHUN25g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14128Propylene glycol, 99.0%P1322SAMCHUN1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14129Propylene glycol,>99.0%P3896SAMCHUN18kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14140Tetraethyl orthosilicate, 95.0%T2950SAMCHUN1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14141Tetraethyl orthosilicate, 95.0%T2949SAMCHUN500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14151Alcian blue 8 GXA2701SAMCHUN10g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14180Iron(III) nitrate nonahydrate, 98.5%I0222SAMCHUN500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14182Hydrazine monohydrate, 80.0%H0200SAMCHUN1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14224L(+)-Arginine,>98.0%A1149SAMCHUN25g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14231Zirconium(IV) oxychloride octahydrateZ0447SAMCHUN25g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14232Sodium hydroxide solution, 0.1mol/LS0600SAMCHUN1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14233Phenolphthalein, 98.0%P3275SAMCHUN100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14234Phenolphthalein, 98.0%P0318SAMCHUN500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14017Sodium phosphate, dibasic heptahydrate, Na2HPO4S4412SAMCHUN1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14018Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate, Na2HPO4S4408SAMCHUN1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14023 2-Propanol, 99.5%(GC) I0348SAMCHUN18Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
140242-Propanol Grde GR, 99.8% P3818SAMCHUN18Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14028L-Glutamic acidG0233SAMCHUN25g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14030Titanium(IV) Oxide, rutil formT3012SAMCHUN1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14031Potassium Permanganate 99.3%P1066SAMCHUN500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14047Sodium phosphate monobasic dihydrateS4409SAMCHUN1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11563Lithium chloride, anhydrus, 98.2%L0258SAMCHUN500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11566Calcium Chloride, anhydrousC0104SAMCHUN1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11567Calcium Chloride, dryC0108SAMCHUN1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11574Sodium dodecyl sulfate (SDS)D1069SAMCHUN500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11575Polyethylene glycol 1500P2031SAMCHUN1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11598Sodium phosphate dibasic anhydrous 99.0% (Na2HPO4)S0891SAMCHUN1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11646 Potassium phosphate, dibasicP3989SAMCHUN1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11692Ammonium persulfate, 98.0%A0878SAMCHUN1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11752DichloromethaneD2787SAMCHUN4Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11768Sodium Acetate, anhydrous, 98/5%S0292SAMCHUN500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11769Sodium Acetate, anhydrous, 98/5%S0294SAMCHUN1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
12783 Guanidine hydrochloride, 98.0%G0538SAMCHUN500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13794Sodium acetate trihydrate, 98.5%S0274-1KGSAMCHUN1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13845Polyethylene Glycol 6000A16151SAMCHUN1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13846Polyethylene Glycol 6000P2033SAMCHUN1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13856Ammonium nitrate, 98.5%A0852SAMCHUN1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13857Potassium nitrate, 99.0%P1002SAMCHUN1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات