تعداد کالاهای یافت شده بیشتر از 50 رکورد است. جستجوی خود را محدود تر کنید


بسته بندی
موجودی
عملیات
11608RPMI 1640 Medium(without phenol red, powder)R8755Sigma-Aldrich1Ltr1جزییات
5410Trypan Blue solutionT8154-100MLSigma-Aldrich100ml1جزییات
987AcrylamidA8887-100GSigma-Aldrich100g1جزییات
5586HAMS F10 PowderN6635-10LSigma-Aldrich10Ltr1جزییات
6678Bis AcrylamideM7256-100GSigma-Aldrich100g1جزییات
11219Human IL-13 ELISA KitRAB0256-1KTSigma-Aldrich1kit1جزییات
5506Penicillin G sodium saltP3032-100MUSigma-Aldrich100munits1جزییات
11652AdenosineA9251-5GSigma-Aldrich5g1جزییات
117374-Nitrophenyl α-D-galactopyranosideN0877Sigma-Aldrich250mg1جزییات
60943,3′-Diaminobenzidine(DAB)D8001-1GSigma-Aldrich1g1جزییات
7697Glycine ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)G7126-100GSigma-Aldrich100g1جزییات
7698RPMI 1640 Medium(without phenol red, powder)R8755-10X1LSigma-Aldrich10X1Ltr1جزییات
3329Chitosan oligosaccharide lactate523682-1GSigma-Aldrich1g1جزییات
3079SucroseS7903-1KGSigma-Aldrich1kg1جزییات
3391DAPI dihydrochlorideD9542-1MGSigma-Aldrich1mg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3438Propidium iodideP4170-10MGSigma-Aldrich10mg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3439Propidium iodideP4170-25MGSigma-Aldrich25mg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5939bisBenzimide (Hoechst) 33258B1155-25MGSigma-Aldrich25mg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5391HAMS F10 PowderN6635-1LSigma-Aldrich1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1534ThymidineT1895-1GSigma-Aldrich1g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1543Collagenase type I-A from Clostridium histolyticumC2674-100MGSigma-Aldrich100mg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1544Collagenase type II from Clostridium histolyticumC1764-50MGSigma-Aldrich50mg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1545TES cell culture testedT5691-25GSigma-Aldrich25g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
15464-Chloromercuribenzoic acidC5913-5GSigma-Aldrich5g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1547Benzamidine hydrochloride hydrateB6506-5GSigma-Aldrich5g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1548Benzamidine hydrochloride hydrateB6506-25GSigma-Aldrich25g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1555Saline-Sodium Citrate buffer(SSC) 20×S6639-1LSigma-Aldrich1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1556Sodium chloride71376-1KGSigma-Aldrich1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1557Sodium citrate71402-250GSigma-Aldrich250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1558Sodium citrate71402-1KGSigma-Aldrich1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1559Sodium citrateC3434-1KGSigma-Aldrich1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1560Sodium citrateC3434-250GSigma-Aldrich250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1578Kanamycin cell culture gradeK1377-1GSigma-Aldrich1g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1586Methyl methanesulfonate129925-5GSigma-Aldrich5g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1587Methyl methanesulfonate129925-25GSigma-Aldrich25g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1588Ethyl methanesulfonateM0880-5GSigma-Aldrich5g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1589Ethyl methanesulfonateM0880-10GSigma-Aldrich10g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1591Protein A–AgaroseP1406-250MGSigma-Aldrich250mg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1597Q Sepharose® Fast FlowQ1126-100MLSigma-Aldrich100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1598Q Sepharose® High PerformanceQ1754-50MLSigma-Aldrich50ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1599DEAE-CelluloseD3764-100GSigma-Aldrich100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1600DEAE-Cellulose Fast FlowD6418-50GSigma-Aldrich50g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1603HEPES Cell CultureH4034-100GSigma-Aldrich100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1604Phosphocreatine disodium salt hydrateP7936-1GSigma-Aldrich1g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1605Creatine Phosphokinase from rabbit muscleC3755-1KUSigma-Aldrich1kunits1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1606GTP HPLC grade powderG8877-25MGSigma-Aldrich25mg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1607ATP disodium saltA3377-1GSigma-Aldrich1g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1613RNAlater®R0901-100MLSigma-Aldrich100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1614RNAlater®R0901-500MLSigma-Aldrich500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1618Albumin from bovine serum (BSA)A7906-10GSigma-Aldrich10g1شاید امکان تهیه باشدجزییات