بسته بندی
موجودی
عملیات
13822سرسمپلر کریستالی کوتاه R&Dnase Free10011Bio Plus1000 pcs1جزییات
13815میکروتیوب 2 سی سی استریل Rdnase Free1020Bio Plus500 pcs1جزییات
12786میکروتیوب 0.2 سی سی استریل Rdnase Free1002Bio Plus1000 pcs1جزییات
12785میکروتیوب 0.5 سی سی استریل Rdnase Free1005Bio Plus1000 pcs1جزییات
12784میکروتیوب 1.5 سی سی استریل Rdnase Free1015Bio Plus500 pcs1جزییات
13891سرسمپلر کریستالی بلند R&Dnase Free10010RBio Plus رک 96 عددی1جزییات
13948سرسمپلر آبی بلند مدرج گیلسون R&Dnase Free101000LBio Plus1000 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13823سرسمپلر کریستالی بلند فیلتردار R&Dnase Free10010FBio Plus1000 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13824سرسمپلر کریستالی کوتاه فیلتردار R&Dnase Free10011FBio Plus1000 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13825سرسمپلر زرد فیلتردار R&Dnase Free10100FBio Plus1000 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13826سرسمپلر آبی فیلتردار R&Dnase Free101000FBio Plus1000 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13848سرسمپلر کریستالی فیلتردار کوتاه R&Dnase FreeRBSFBio Plus رک 96 عددی1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13890سرسمپلر زرد فیلتردار R&Dnase Free10100FRBio Plus رک 96 عددی1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13818سرسمپلر کریستالی بلند R&Dnase Free10010Bio Plus1000 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13820سرسمپلر زرد R&Dnase Free10100Bio Plus1000 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13821سرسمپلر آبی R&Dnase Free101000Bio Plus500 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات