تعداد کالاهای یافت شده بیشتر از 50 رکورد است. جستجوی خود را محدود تر کنید


بسته بندی
موجودی
عملیات
6138Ultra-clear Sealing Film for PCR PlatesPCRTS320ExtraGene1 pcs50جزییات
95سرسمپلر زردTS210YRSExtraGene رک 96 عددی1جزییات
103سرسمپلر زرد RNase&DNase FreeTIP210YExtraGene1000 pcs1جزییات
3194میکروتیوب استریپ 0.2 با درب تخت چسبیده، استریپ 8تاییP-02X8-CFExtraGene120strip1جزییات
7374سرسمپلر کریستالی بلند RNase FreeTS10CERSExtraGene رک 96 عددی1جزییات
97سرسمپلر آبیTS1100BRSExtraGene رک 100 عددی1جزییات
451میکروتیوب 0.5 سی سی DNAse and RNAse freeTUBE050CExtraGene1000 pcs1جزییات
991سرسمپلر کریستالی کوتاه RNase FreeTip10CExtraGene1000 pcs1جزییات
1388PCR Tube 0.2 ml, 8 StripP02X8ExtraGene125strip1جزییات
1389PCR Flat Caps 0.2 ml, 8 StripP02X8FTExtraGene125strip1جزییات
11086میکروتیوب 2 سی سی رنگی RNase FreeTUBE200MIXExtraGene500 pcs1جزییات
1377سرسمپلر کریستالی بلند RNase FreeTIP10CEExtraGene1000 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7308سرسمپلر آبی فیلتردار استریل R&Dnase FreeTS1500CFBExtraGene1000 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7328سرسمپلر زرد RNase&DNase Free 250ulTIP250CExtraGene1000 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7369پلیت الیزا غیراستریل R&Dnase FreeEL1190FExtraGene1 pcs5شاید امکان تهیه باشدجزییات
7370پلیت الیزا دربدار استریل R&Dnase FreeEL1190FCSExtraGene1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7371سرسمپلر زرد 200ul RNase&DNase FreeTIP210CExtraGene1000 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7372سرسمپلر کریستالی فیلتردار کوتاه RNase FreeTS10CFBExtraGene1000 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7373سرسمپلر کریستالی فیلتردار کوتاه 20ul RNase FreeTS20CFBExtraGene1000 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11472میکروتیوب 2 سی سی قهوه ای RNase FreeTUBE200AExtraGene500 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
12778سرسمپلر زرد فیلتردار 200 R&Dnase FreeTS250CFBExtraGene1000 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1405PCR Tube 0.2 ml, 8 Strip with Flat CapsP02X8FExtraGene125strip1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1508سرسمپلر زرد فیلتردارTS250CFSExtraGene رک 96 عددی1شاید امکان تهیه باشدجزییات
992سرسمپلر آبی فیلتردار RNase FreeTS1500CFSExtraGene رک 100 عددی1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1002سرسمپلر کریستالی کوتاه RNase FreeTS10RSExtraGene رک 96 عددی1شاید امکان تهیه باشدجزییات
462لوله فالکون 50 استریل RNase FreeP101350BFExtraGene1 pcs25شاید امکان تهیه باشدجزییات
104سرسمپلر آبی RNase&DnaseTIP1100BExtraGene1000 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
128رک میکروتیوب دو طرفه 56 خانهP1095SExtraGene1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
34میکروتیوب 1.5 سی سی RNase FreeTUBE170CExtraGene500 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
35میکروتیوب 2 سی سی RDNase FreeTUBE200CExtraGene500 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
39میکروتیوب 0.2 سی سی RNase FreeP02CExtraGene1000 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
54لوله فالکون 15 سی سی RNase FreeP101315BFExtraGene1 pcs25شاید امکان تهیه باشدجزییات
66پتری دیش 15 سانت کشت سلولPF100015ExtraGene1 pcs10شاید امکان تهیه باشدجزییات
83رک PCR دربدار 96 خانهP1090SExtraGene1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7375سرسمپلر کریستالی فیلتردار کوتاه RNase FreeTS20CFSExtraGene رک 96 عددی1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7376میکروتیوب 1.5 سی سی درب پیچ دارRNase FreeST1.5CExtraGene100 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7377میکروتیوب 1.5 سی سی درب پیچ دار قهوه ای RNase FreeST1.5AExtraGene100 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7378میکروتیوب 1.5 سی سی درب پیچ دار پایه دار RNase FreeST1.5SSExtraGene50 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7379میکروتیوب 1.5 سی سی قهوای درب پیچ دار پایه دار RNase FreeST1.5SAExtraGene100 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7380میکروتیوب 1.5 رنگی RNase FreeTUBE170MIXExtraGene500 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7381لوله فالکون 15 غیر استریل قهوه ای RNase FreeP101315AExtraGene1 pcs50شاید امکان تهیه باشدجزییات
7382رک کرایوتیوب 50 خانهCRRACExtraGene rack1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7383هولدر ميكروتيوبMK004ExtraGene10 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7436لوله فالکون 50 غیر استریل قهوه ای RNase FreeP101350AExtraGene1 pcs50شاید امکان تهیه باشدجزییات
7461مینی سانتریفیوژ / 6500 دورEG600330ExtraGene1 دستگاه1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5372کرایوباکس سلولوزی 100 خانهPP1072100ExtraGene1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5570میکروتیوب 1.5 سی سی قهوه ای R&DNase Freetube170aExtraGene500 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5712PCR Tube 0.1 ml, 8 Strip with flat capP01x8fExtraGene125strip1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5713سرسمپلر زرد فیلتردار استریل R&Dnase FreeTS100cfsExtraGene رک 96 عددی1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6137پلیت 96 خانه PCRP096PFExtraGene1 pcs10شاید امکان تهیه باشدجزییات