بسته بندی
موجودی
عملیات
52لوله فالکون 15 سی سی استریل50015SPL1 pcs50جزییات
53لوله فالکون 50 سی سی استریل50050SPL1 pcs25جزییات
7230لوله فالکون 50 سی سی پایه دار استریل50250SPL1 pcs25جزییات
6241لوله فالکون 15 سی سی استریلT121-2Sorfa1 pcs25جزییات
6507لوله فالکون 225 سی سی RNase FreeCFT012225Jet Biofil1 pcs6جزییات
6529لوله فالکون 10 سی سی استریلMaxW10Maxwell1 pcs100شاید امکان تهیه باشدجزییات
6694لوله فالکون 15 سی سی شفاف غیراستریلCFT410150Jet Biofil1 pcs50شاید امکان تهیه باشدجزییات
6782لوله فالکون 15 سی سی استریل دوربالاCFT312150Jet Biofil1 pcs25شاید امکان تهیه باشدجزییات
6895لوله فالکون 50 سی سی پایه دار استریلT125-2Sorfa1 pcs25شاید امکان تهیه باشدجزییات
6896لوله فالکون 50 سی سی پایه دار استریلMA-01Maxwell1 pcs50شاید امکان تهیه باشدجزییات
1لوله فالکون 15 سی سی استریلCFT011150Jet Biofil1 pcs25شاید امکان تهیه باشدجزییات
2لوله فالکون 50 سی سی استریلCFT011500Jet Biofil1 pcs25شاید امکان تهیه باشدجزییات
5لوله فالکون 15 استریل4440300Orange1 pcs25شاید امکان تهیه باشدجزییات
50لوله فالکون 15 سی سی RNase FreeCFT012150Jet Biofil1 pcs25شاید امکان تهیه باشدجزییات
51لوله فالکون 50 سی سی Rnase FreeCFT012500Jet Biofil1 pcs25شاید امکان تهیه باشدجزییات
54لوله فالکون 15 سی سی RNase FreeP101315BFExtraGene1 pcs25شاید امکان تهیه باشدجزییات
255لوله فالکون 50 سی سی پایه دارCFT111500Jet Biofil1 pcs25شاید امکان تهیه باشدجزییات
462لوله فالکون 50 استریل RNase FreeP101350BFExtraGene1 pcs25شاید امکان تهیه باشدجزییات
783لوله فالکون 15 استریل188 271Greiner Bio-One1 pcs100شاید امکان تهیه باشدجزییات
892لوله فالکون 15 استریلMaxW15Maxwell1 pcs100شاید امکان تهیه باشدجزییات
1872لوله فالکون 50 استریل4440100Orange1 pcs25شاید امکان تهیه باشدجزییات
1925لوله فالکون شفاف 12 سی سی پایه دار164161Greiner Bio-One1 pcs25شاید امکان تهیه باشدجزییات
3149لوله فالکون 50 استریلMaxW50Maxwell1 pcs50شاید امکان تهیه باشدجزییات
6376لوله فالکون 50 سی سی استریلT124-2Sorfa1 pcs25شاید امکان تهیه باشدجزییات
7333High-Speed Centrifuge Tubes with Sealing Cap,50mL3139-0050Thermo Fisher Scientific1 pcs10شاید امکان تهیه باشدجزییات
7334High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tubes,85mL3118-0085Thermo Fisher Scientific1 pcs10شاید امکان تهیه باشدجزییات
7337لوله فالکون 50 سی سی استریل227261Greiner Bio-One1 pcs20شاید امکان تهیه باشدجزییات
7338لوله فالکون 50 سی سی استریل227270Greiner Bio-One1 pcs25شاید امکان تهیه باشدجزییات
7381لوله فالکون 15 غیر استریل قهوه ای RNase FreeP101315AExtraGene1 pcs50شاید امکان تهیه باشدجزییات
7436لوله فالکون 50 غیر استریل قهوه ای RNase FreeP101350AExtraGene1 pcs50شاید امکان تهیه باشدجزییات
11091لوله فالکون 15 تک استریلTUB-01----1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11092لوله فالکون 50 تک استریلTUB-02----1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11093لوله فالکون 15 غیراستریلTUB-03----1 pcs100شاید امکان تهیه باشدجزییات
11094لوله فالکون 50 غیراستریلTUB-04----1 pcs50شاید امکان تهیه باشدجزییات