بسته بندی
موجودی
عملیات
1538لوله فلوسایتومتری 5 سی سی بدون درب40205SPL1 pcs100جزییات
3274لوله فلوسایتومتری 5 سی سی دربدار پلی پروپیلن41005SPL1 pcs25جزییات
14074لوله 12 سی سی پایه دار استریل164161Greiner Bio-One1 pcs25جزییات
7668لوله تست استریل 14 سی سی نیمه شفاف41014SPL1 pcs25جزییات
1833کرایوتیوب استریل درب داخلی43022SPL50 pcs1جزییات
94لوله 14 میلی کشت سلول تک استریل191160Greiner Bio-One1 pcs1جزییات
1831کرایوتیوب استریل درب خارجی43012SPL50 pcs1جزییات
452لوله 12 در75 شفافT1275China250 pcs1جزییات
14153کرایوتیوب استریل 4 سی سی درب خارجی127278Greiner Bio-One50 pcs1جزییات
9854کرایوتیوب 1.8 سی سی استریل درب خارجی واشردار43112SPL50 pcs1جزییات
518ویال استریل 0.5 سی سیSST001005Jet Biofil50 pcs1جزییات
632لوله آزمایش شیشه ای 16×100Tube16×100----1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
705MicroAmp® 8-Cap Strip, 300 stripsN8010535ABI1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1003کرایو ویال 2 سی سیCL2ARBEPSBiosigma50 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
453لوله 12 در100 شفافT12100----300 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
454لوله 16 در100 شفافT16100China150 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1738لوله تست استریل 14 سی سی شفاف40114SPL1 pcs25شاید امکان تهیه باشدجزییات
111لوله 100*16 دربدار1094PIP200 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
113لوله 100*16 بدون درب1092PIP200 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
221کرایوتیوب 2 سی سی درب داخلی1222xxGreiner Bio-One100 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
222کرایوتیوب 2 سی سی درب خارجی1262xxGreiner Bio-One100 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
350لوله فلوسایتومتری 5 سی سی دربدار شفاف40005SPL1 pcs25شاید امکان تهیه باشدجزییات
430کرایو ویال 5 سی سی124235Greiner Bio-One50 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
88کرایوتیوب چهار رنگHD23202AHeathrow50 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
89کرایوتیوبFCT001018Jet Biofil20 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
90ویال سرم 1.5 سی سیSST001015Jet Biofil20 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
91کرایوتیوب 5 سی سیFCT001050Jet Biofil20 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
93لوله 14 سی سی استریل187262Greiner Bio-One1 pcs25شاید امکان تهیه باشدجزییات
9856NonVaccume K3 EDTA 2.5 mlNVEK3----1 pcs100شاید امکان تهیه باشدجزییات
11221Vaccumed® K2 EDTA, 3mlTub-03----1 pcs100شاید امکان تهیه باشدجزییات
11234Non Vacuum Clot Activator 9 ml TubeTub-04----1 pcs100شاید امکان تهیه باشدجزییات
11324Non Vacuume Gel&Clot Activator 4ml TubeTub-02----1 pcs100شاید امکان تهیه باشدجزییات
11419NonVaccume K3 EDTA 2 mlTub-05----1 pcs100شاید امکان تهیه باشدجزییات
13931NH Sodium Heparin 6ml456051Greiner Bio-One1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14057کرایو تیوب 1.8 سی سی غیر استریلK2----1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7731Vaccume Clot Activator 10ml tubeXLPC-C10HEBEI XINLE1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7768NonVaccume K2 EDTA 2.5 mlXLNSC-EK25HEBEI XINLE1 pcs100شاید امکان تهیه باشدجزییات
7777Non Vacuume Gel&Clot Activator 6ml TubeTub-01----1 pcs100شاید امکان تهیه باشدجزییات
7779Non Vacuum Gel&Clot Activator 8.5ml TubeXLNSD-GC85HEBEI XINLE1 pcs100شاید امکان تهیه باشدجزییات
7795NonVaccume K2 EDTA 2 mlXLNCA-EK2HEBEI XINLE1 pcs100شاید امکان تهیه باشدجزییات
5841MaxiSorp Immuno Tube, 70 x 11444474Thermo Fisher Scientific1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6555Vaccumed® K3 EDTA42111----1 pcs50شاید امکان تهیه باشدجزییات
6557Cell Culture Tube, 10 mL156758nunc1 pcs75شاید امکان تهیه باشدجزییات
6602Vacuette Lithium Heparin,6ml456084Greiner Bio-One1 pcs50شاید امکان تهیه باشدجزییات
7596Vaccumed® K2 EDTAVAC-01----1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7667لوله تست استریل 14 سی سی شفاف40014SPL1 pcs25شاید امکان تهیه باشدجزییات
14154کرایوتیوب استریل 1 سی سی درب داخلی123263Greiner Bio-One100 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات