بسته بندی
موجودی
عملیات
59فلاسک کشت سلول 25 فیلتردار70025SPL1 pcs5جزییات
60فلاسک کشت سلول 75 فیلتردار70075SPL1 pcs5جزییات
14142فلاسک کشت سلول 75 ساده658170Greiner Bio-One1 pcs5جزییات
388فلاسک کشت سلول 25 ساده70125SPL1 pcs5جزییات
387فلاسک کشت سلول 75 ساده70175SPL1 pcs5جزییات
6410فلاسک کشت سلول 25 فیلتردار,NT70325SPL1 pcs5جزییات
7046فلاسک کشت سلول 75 فیلتردار,NT70375SPL1 pcs5جزییات
57فلاسک کشت سلول 75 فیلتردارTCF012250Jet Biofil1 pcs5جزییات
1762فلاسک کشت سلول 175 فیلتردار71175SPL1 pcs5جزییات
1829فلاسک کشت سلول 175 ساده72175SPL1 pcs5شاید امکان تهیه باشدجزییات
3191فلاسک کشت سلول 25 ساده4410100Orange1 pcs10شاید امکان تهیه باشدجزییات
5794ارلن مایر دربدار پلاستیکی 500 سی سی73500SPL1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6098فلاسک کشت سلول 75 فیلتردار,NTTCF002250Jet Biofil1 pcs5شاید امکان تهیه باشدجزییات
6110BD Falcon Erlenmeyer Flasks Sterile355115BD Bio24 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6126BD Falcon Erlenmeyer Flasks Sterile355117BD Bio24 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6146فلاسک کشت سلول 25 فیلتردار,NTTCF002050Jet Biofil1 pcs5شاید امکان تهیه باشدجزییات
61فلاسک کشت سلول 25 فیلتردار4420100Orange1 pcs10شاید امکان تهیه باشدجزییات
290فلاسک کشت سلول 75 فیلتردار4420200Orange1 pcs5شاید امکان تهیه باشدجزییات
325فلاسک کشت سلول 25 ساده90025TPP1 pcs10شاید امکان تهیه باشدجزییات
333ارلن مایر دربدار پلاستیکی 250 سی سی73250SPL1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3فلاسک کشت سلول 25 سادهTCF011050Jet Biofil1 pcs10شاید امکان تهیه باشدجزییات
4فلاسک کشت سلول 75 سادهTCF011250Jet Biofil1 pcs5شاید امکان تهیه باشدجزییات
55فلاسک کشت سلول 175 سادهTCF011600Jet Biofil1 pcs5شاید امکان تهیه باشدجزییات
56فلاسک کشت سلول 25 فیلتردارTCF012050Jet Biofil1 pcs10شاید امکان تهیه باشدجزییات
58فلاسک کشت سلول 175 فیلتردارTCF012600Jet Biofil1 pcs5شاید امکان تهیه باشدجزییات
431فلاسک کشت 25 فیلتردار690175Greiner Bio-One1 pcs10شاید امکان تهیه باشدجزییات
6417فلاسک کشت سلول 25 فیلتردارSCF12050Sorfa1 pcs10شاید امکان تهیه باشدجزییات
6505فلاسک کشت سلول 12.5 سادهTCF011025Jet Biofil1 pcs10شاید امکان تهیه باشدجزییات
6506فلاسک کشت سلول 12.5 فیلتردارTCF012025Jet Biofil1 pcs10شاید امکان تهیه باشدجزییات
6508فلاسک کشت سلول 12.5 ساده,NTTCF001025Jet Biofil1 pcs10شاید امکان تهیه باشدجزییات
6509فلاسک کشت سلول 12.5 فیلتردار,NTTCF002025Jet Biofil1 pcs10شاید امکان تهیه باشدجزییات
6801فلاسک کشت سلول 75 ساده4410200Orange1 pcs5شاید امکان تهیه باشدجزییات
7062فلاسک کشت سلول 175 فیلتردار,NT74175SPL1 pcs5شاید امکان تهیه باشدجزییات
7147فلاسک کشت سلول 182 فیلتردار,NTTCF002600Jet Biofil1 pcs5شاید امکان تهیه باشدجزییات
7689رولر باتل کشت سلول 850 فیلتردار55285SPL1 pcs2شاید امکان تهیه باشدجزییات
11227Corning® Ultra-Low attachment cell culture flasksCLS3815-24EASigma-Aldrich24 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14092Tris (hydroxymethyl) aminomethane Electrophoresis grade 99.9%j62569Alfa Aesar500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات