بسته بندی
موجودی
عملیات
385پیپت یکبار مصرف استریل 5 سی سی91005SPL1 pcs1جزییات
49پیپت یکبار مصرف استریل 10 سی سی91010SPL1 pcs1جزییات
14143پیپت یکبار مصرف استریل 5 سی سی606180Greiner Bio-One1 pcs1جزییات
7687پیپت یکبار مصرف استریل 2 سی سی91002SPL1 pcs1جزییات
7688پیپت یکبار مصرف استریل 25 سی سی91025SPL1 pcs1جزییات
40پیپت یکبار مصرف استریل یک سی سیGSP010001Jet Biofil1 pcs1جزییات
45پیپت یکبار مصرف استریل 50 سی سیGSP010050Jet Biofil1 pcs1جزییات
46پیپت یکبار مصرف استریل 5 سی سیPN5E1Orange1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
47پیپت یکبار مصرف استریل 10 میلیPN10E1Orange1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
48پیپت یکبار مصرف استریل 25 سی سیPN25E1Orange1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
41پیپت یکبار مصرف استریل 2 سی سیGSP010002Jet Biofil1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
42پیپت یکبار مصرف استریل 5 سی سیGSP010005Jet Biofil1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
43پیپت یکبار مصرف استریل 10 سی سیGSP010010Jet Biofil1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
44پیپت یکبار مصرف استریل 25 سی سیGSP010025Jet Biofil1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
667پیپت شیشه ای 5pipetteGlass5HBG1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
668پیپت شیشه ای 10pipetteGlass10HBG1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6147پیپت یکبار مصرف استریل 2 میلP8020Sorfa1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6254پیپت 5 یکبار مصرف استریل Pyrogen FreeP8050Sorfa1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6255پیپت 10 یکبار مصرف استریل Pyrogen FreeP8100Sorfa1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6729پیپت شیشه ای 10 سی سیP-01----1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6730پیپت شیشه ای 25 سی سیP-02----1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6731پیپت شیشه ای 50 سی سیP-03----1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6855پیپت 25 یکبار مصرف استریل Pyrogen FreeP8250Sorfa1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7686پیپت یکبار مصرف استریل 1 سی سی91001SPL1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7748Aspiration Pipette 5ml94005SPL1 pcs100شاید امکان تهیه باشدجزییات
7749Aspiration Pipette 10ml94010SPL1 pcs100شاید امکان تهیه باشدجزییات