تعداد کالاهای یافت شده بیشتر از 50 رکورد است. جستجوی خود را محدود تر کنید


بسته بندی
موجودی
عملیات
292پلیت کشت سلول 96 خانه30096SPL1 pcs1جزییات
11483پلیت کشت سلول 48 خانه677180Greiner Bio-One1 pcs1جزییات
75پلیت کشت سلول 4 خانه30004SPL1 pcs4جزییات
1704پلیت کشت سلول 6 خانه30006SPL1 pcs1جزییات
349پلیت کشت سلول 24 خانه30024SPL1 pcs1جزییات
1013پلیت کشت سلول 12 خانه30012SPL1 pcs1جزییات
13831پلیت 96 خانه استریل بدون درب655161Greiner Bio-One1 pcs2جزییات
1258پلیت کشت سلول 96 خانه U شکل34096SPL1 pcs1جزییات
14138درب پلیت، مخصوص پلیت گرینر، تک استریل656161Greiner Bio-One1 pcs1جزییات
7646پلیت کشت سلول 48 خانه30048SPL1 pcs1جزییات
7427پلیت الیزا یکپارچه 96 خانه Maxi32296SPL1 pcs10جزییات
1200پلیت کشت سلول 24 خانه662160Greiner Bio-One1 pcs1جزییات
625پلیت الیزا استریپ تکی Maxibinding38296SPL1 pcs10جزییات
14152پلیت 6 خانه غیر استریل با درب657102Greiner Bio-One1 pcs2جزییات
13840پلیت کشت سلول 12 خانه665180Greiner Bio-One1 pcs1جزییات
73پلیت کشت سلول 48 خانهTCP011048Jet Biofil1 pcs1جزییات
7676پلیت کشت سلول 96 خانه مشکی30296SPL1 pcs1جزییات
239CELLCULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM655180Greiner Bio-One1 pcs1جزییات
493پلیت 6 خانه کشت سلول657160Greiner Bio-One1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
74پلیت کشت سلول 96 خانهTCP011096Jet Biofil1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
70پلیت کشت سلول 6 خانهTCP011006Jet Biofil1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
71پلیت کشت سلول 12 خانهTCP011012Jet Biofil1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
72پلیت کشت سلول 24 خانهTCP011024Jet Biofil1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
92پلیت الیزا DetachableFEP101296Jet Biofil1 pcs10شاید امکان تهیه باشدجزییات
117پلیت کشت سلول 96 خانه U650180Greiner Bio-One1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
118پلیت 96 خانه V651161Greiner Bio-One1 pcs2شاید امکان تهیه باشدجزییات
3157پلیت کشت سلول 96 خانه4430100Orange1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3353cell culture 96 well plate non treated/suspension655185Greiner Bio-One1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3367پلیت کشت سلول 96 خانه non treatedTCP001096Jet Biofil1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5390Corning® Ultra-low attachment culture dishesCLS3262-20EASigma-Aldrich20 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5555پلیت کشت سلول 96 خانه U شکلTCP012096Jet Biofil1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5611پلیت کشت سلول 6 خانه Non-treatedTCP001006Jet Biofil1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5612پلیت کشت سلول 12 خانه Non-treatedTCP001012Jet Biofil1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5613پلیت کشت سلول 24 خانه Non-treatedTCP001024Jet Biofil1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5614پلیت کشت سلول 48 خانه Non-treatedTCP001048Jet Biofil1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5890پلیت کشت سلول 12 خانه4430400Orange1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6137پلیت 96 خانه PCRP096PFExtraGene1 pcs10شاید امکان تهیه باشدجزییات
6139پلیت الیزا یکپارچه مشکی Maxi31496SPL1 pcs10شاید امکان تهیه باشدجزییات
6267پلیت الیزا DetachableFEP101896Jet Biofil1 pcs10شاید امکان تهیه باشدجزییات
6416پلیت کشت سلول 24 خانهSCP11024Sorfa1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6583MicroAmp® 96-Well TrayN8010541ABI10 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6652MicroAmp® Optical 96-Well Reaction PlateN8010560ABI10plate1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6833پلیت کشت سلول 6 خانه استریلSCP11006Sorfa1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6834پلیت کشت سلول 96 خانه استریلSCP11096Sorfa1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6847پلیت 96 خانه استریلMAX-01----1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6968پلیت کشت سلول 6 خانه4430500Orange1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7305پلیت کشت سلول 96 خانه U شکل,NTTCP002096Jet Biofil1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7307پلیت کشت سلول 24 خانه4430300Orange1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7369پلیت الیزا غیراستریل R&Dnase FreeEL1190FExtraGene1 pcs5شاید امکان تهیه باشدجزییات
7370پلیت الیزا دربدار استریل R&Dnase FreeEL1190FCSExtraGene1 pcs1شاید امکان تهیه باشدجزییات