تعداد کالاهای یافت شده بیشتر از 50 رکورد است. جستجوی خود را محدود تر کنید


بسته بندی
موجودی
عملیات
283HPV PCR KitA101031Pars Tous25test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
284Sodium Dodecyle Sulfate(SDS)B111091Pars Tous100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
286AcrylamideB111001Pars Tous100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
287Ammonium PersulfatB111011Pars Tous25g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
288EDTAB111061Pars Tous100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
289DTTB111051Pars Tous1g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
399BSA 10gB111451Pars Tous10g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
400Easy cDNA Synthesis KitA101161Pars Tous50react1جزییات
1012Easy cDNA Synthesis KitA101162Pars Tous100react1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1581TAE Buffer 50 XB111411Pars Tous100ml1جزییات
1582H2O2B111271Pars Tous25ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1584Total RNA Extraction KitA101231Pars Tous50test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1595GlycineB111251Pars Tous100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1596Tris Molecular gradeB111101Pars Tous100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1662IPTG(Molcular grade)B111081Pars Tous1g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1663IPTG(Molcular grade)B111082Pars Tous5g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
16662-ME(2-Mercaptoethanol)B111201Pars Tous1ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1692TEMEDB111561Pars Tous1ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1695Taq DNA Polymerase (5unit/ µl)C101001Pars Tous250unit1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1711Tween 20 (PCR grade)B111031Pars Tous1ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1715dNTP Mix, 10 mM eachC101071Pars Tous500µl1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1743Taq DNA Polymerase (5unit/ µl)C101002Pars Tous500unit1جزییات
1771Taq premix (Master Mix) (2x)C101081Pars Tous1ml1جزییات
1789DNA Green Viewer TM (for 10 Lit)B111151Pars Tous500µl1جزییات
1790sodium bicarbonate(NaHCO3)B111491Pars Tous250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1792disodium hydrogen phosphate(Na2HPO4)B111501Pars Tous250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1796sodium carbonate(Na2CO3)B111521Pars Tous250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1798sodium chloride(NaCl)B111481Pars Tous250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1799Sucrose(Molecular grade)B111111Pars Tous100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1801Urea (Molecular grade)B111121Pars Tous250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1803X-GalB111141Pars Tous100mg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1805X-GalB111142Pars Tous500mg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1807Triton X 100 (PCR grade)B111371Pars Tous1ml1جزییات
1809TBE Buffer 10xB111461Pars Tous100ml1جزییات
1811DuoColor TM -Loading Buffer (6X)B111432Pars Tous1ml1جزییات
1813TriColor TM - Loading Dye Buffer (6X)B111431Pars Tous1ml1جزییات
1815M-MuLV Reverse H Minus Transcriptase(100ul)C101031Pars Tous50react1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1839DMSO molecular gradeB111231Pars Tous100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1848Sodium Chloride(NaCl)B111482Pars Tous500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1922Mycobacterium tuberculosis PCR Detection kitA101131Pars Tous25test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1924Mycobacterium tuberculosis PCR Detection kitA101132Pars Tous50test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1964Proteinase K (Lyophilized)C101091Pars Tous20mg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
2976Real Time SYBR Green Master MixC101021Pars Tous1ml1جزییات
2977dNTP Mix, 10 mM eachC101061Pars Tous1000µl1شاید امکان تهیه باشدجزییات
2988HSV 1-2 PCR Kit (Qualitative)A101061Pars Tous25test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
2990Hot Start Taq DNA Polymerase(2.5u/ul)C101011Pars Tous100µl1جزییات
2991DNA Ladder 100 bpB111401Pars Tous500µl1جزییات
3087Tris Molecular gradeB111102Pars Tous500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3277M-MuLV Reverse H Minus Transcriptase(250ul)C101032Pars Tous10react1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3399SDSB111091Pars Tous50g1شاید امکان تهیه باشدجزییات