تعداد کالاهای یافت شده بیشتر از 50 رکورد است. جستجوی خود را محدود تر کنید


بسته بندی
موجودی
عملیات
7033EDTAB111062Pars Tous250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7078TBE Buffer 10xB111462Pars Tous150ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7294TBE Buffer 10xB111463Pars Tous500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7433DMSO molecular gradeB111232Pars Tous1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7508Urea (Molecular grade)B111122Pars Tous100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7566dNTP Mix, 10 mM eachC101072Pars Tous100µl1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7599EDTAB111063Pars Tous500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7600Boric Acid(Molecular grade)B111023Pars Tous500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1803X-GalB111141Pars Tous100mg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1805X-GalB111142Pars Tous500mg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
2977dNTP Mix, 10 mM eachC101061Pars Tous1000µl1شاید امکان تهیه باشدجزییات
2988HSV 1-2 PCR Kit (Qualitative)A101061Pars Tous25test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
2990Hot Start Taq DNA Polymerase(2.5u/ul)C101011Pars Tous100µl1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3087Tris Molecular gradeB111102Pars Tous500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3277M-MuLV Reverse H Minus Transcriptase(250ul)C101032Pars Tous10react1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3399SDSB111091Pars Tous50g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3440HLA B27 PCR Kit + extraction kitA101141Pars Tous25test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5348HPV PCR KitA101032Pars Tous50test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5416HLA B27 PCR Kit + extraction kitA101142Pars Tous50test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5817AmpicillinB111572Pars Tous5g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5818Sodium AcetateB111551Pars Tous250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5828GlycineB111252Pars Tous250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5829GlycineB111253Pars Tous500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5972DTT (Molecular grade)B111052Pars Tous5g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6265Sodium dihydrogen phosphate (NaH2PO4)B111511Pars Tous250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7805RNAfix™ SolutionA101292Pars Tous100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11025Tris Molecular gradeB111103Pars Tous1kg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11075AgaroseB111192Pars Tous100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11076AgaroseB111203Pars Tous500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11116RNAfix™ SolutionA101290Pars Tous25ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11235Real Time SYBR Green Master MixC101022Pars Tous5x1ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11330AgaroseB111204Pars Tous50g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11360Ni-IDA ResinA101271Pars Tous5ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11361Ni-IDA ResinA101272Pars Tous5x5ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11372BCA Protein Quantification KitA101251Pars Tous50ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11373BCA Protein Quantification KitA101252Pars Tous100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11374BCA Protein Quantification KitA101253Pars Tous250ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11428Taq premix (Master Mix) (2x)C101082Pars Tous5ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11455LMW Protein MarkerA101261Pars Tous0.5ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11456LMW Protein MarkerA101262Pars Tous5x0.5ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11599Rox Reference DyeC101022-Pars Tous1ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14106Bacteria DNA Extraction kitPT100Pars Tous50test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14107Plant DNA Extraction kitPT200Pars Tous50test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6930Chemiluminescence Substrate ECLB111422Pars Tous250ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6929 Chemiluminescence Substrate ECLB111421Pars Tous100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
400Easy cDNA Synthesis KitA101161Pars Tous50react1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1743Taq DNA Polymerase (5unit/ µl)C101002Pars Tous500unit1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7804RNAfix™ SolutionA101291Pars Tous50ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7003Blood DNA Extraction kitA101201Pars Tous50prep1شاید امکان تهیه باشدجزییات