تعداد کالاهای یافت شده بیشتر از 50 رکورد است. جستجوی خود را محدود تر کنید


بسته بندی
موجودی
عملیات
6929 Chemiluminescence Substrate ECLB111421Pars Tous100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14317 Phusion DNA PolymeraseC101101Pars Tous250unit1شاید امکان تهیه باشدجزییات
16662-ME(2-Mercaptoethanol)B111201Pars Tous1ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
286AcrylamideB111001Pars Tous100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11075AgaroseB111192Pars Tous100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11076AgaroseB111203Pars Tous500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11330AgaroseB111204Pars Tous50g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
287Ammonium PersulfatB111011Pars Tous25g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5817AmpicillinB111572Pars Tous5g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
14106Bacteria DNA Extraction kitA101261Pars Tous50test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11372BCA Protein Quantification KitA101251Pars Tous50ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11373BCA Protein Quantification KitA101252Pars Tous100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11374BCA Protein Quantification KitA101253Pars Tous250ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7003Blood DNA Extraction kitA101201Pars Tous50prep1جزییات
6501Boric Acid(Molecular grade)B111022Pars Tous250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6502Boric Acid(Molecular grade)B111021Pars Tous100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7600Boric Acid(Molecular grade)B111023Pars Tous500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
399BSA 10gB111451Pars Tous10g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6928Chemiluminescence Substrate ECLB111420Pars Tous50ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6930Chemiluminescence Substrate ECLB111422Pars Tous250ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1792disodium hydrogen phosphate(Na2HPO4)B111501Pars Tous250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1839DMSO molecular gradeB111231Pars Tous100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7433DMSO molecular gradeB111232Pars Tous1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7004DNA Extraction kit(gel&PCR products)A101221Pars Tous50prep1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1789DNA Green Viewer TM (for 10 Lit)B111151Pars Tous500µl1جزییات
2991DNA Ladder 100 bpB111401Pars Tous500µl1جزییات
6511DNA Ladder 50 bpB111402Pars Tous500µl1شاید امکان تهیه باشدجزییات
23656dNTP Mix, 10 mM eachC101071Pars Tous200µl1جزییات
1715dNTP Mix, 10 mM eachC101071Pars Tous500µl1شاید امکان تهیه باشدجزییات
2977dNTP Mix, 10 mM eachC101061Pars Tous1000µl1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7566dNTP Mix, 10 mM eachC101072Pars Tous100µl1شاید امکان تهیه باشدجزییات
289DTTB111051Pars Tous1g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5972DTT (Molecular grade)B111052Pars Tous5g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1811DuoColor TM -Loading Buffer (6X)B111432Pars Tous1ml1جزییات
400Easy cDNA Synthesis KitA101161Pars Tous50react1جزییات
1012Easy cDNA Synthesis KitA101162Pars Tous100react1شاید امکان تهیه باشدجزییات
288EDTAB111061Pars Tous100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7033EDTAB111062Pars Tous250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7599EDTAB111063Pars Tous500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1595GlycineB111251Pars Tous100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5828GlycineB111252Pars Tous250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5829GlycineB111253Pars Tous500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1582H2O2B111271Pars Tous25ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3440HLA B27 PCR Kit + extraction kitA101141Pars Tous25test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5416HLA B27 PCR Kit + extraction kitA101142Pars Tous50test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
2990Hot Start Taq DNA Polymerase(2.5u/ul)C101011Pars Tous100µl1جزییات
283HPV PCR KitA101031Pars Tous25test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5348HPV PCR KitA101032Pars Tous50test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
2988HSV 1-2 PCR Kit (Qualitative)A101061Pars Tous25test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1662IPTG(Molcular grade)B111081Pars Tous1g1شاید امکان تهیه باشدجزییات