تعداد کالاهای یافت شده بیشتر از 50 رکورد است. جستجوی خود را محدود تر کنید


بسته بندی
موجودی
عملیات
1771Taq premix (Master Mix) (2x)C101081Pars Tous1ml1جزییات
1789DNA Green Viewer TM (for 10 Lit)B111151Pars Tous500µl1جزییات
1743Taq DNA Polymerase (5unit/ µl)C101002Pars Tous500unit1جزییات
23656dNTP Mix, 10 mM eachC101071Pars Tous200µl1جزییات
2991DNA Ladder 100 bpB111401Pars Tous500µl1جزییات
400Easy cDNA Synthesis KitA101161Pars Tous50react1جزییات
1811DuoColor TM -Loading Buffer (6X)B111432Pars Tous1ml1جزییات
1581TAE Buffer 50 XB111411Pars Tous100ml1جزییات
7003Blood DNA Extraction kitA101201Pars Tous50prep1جزییات
1809TBE Buffer 10xB111461Pars Tous100ml1جزییات
6548Tissue DNA Extraction KitA101211Pars Tous50test1جزییات
1584Total RNA Extraction KitA101231Pars Tous50test1جزییات
1813TriColor TM - Loading Dye Buffer (6X)B111431Pars Tous1ml1جزییات
1807Triton X 100 (PCR grade)B111371Pars Tous1ml1جزییات
6396TrehaloseB111361Pars Tous5g1جزییات
2976Real Time SYBR Green Master MixC101021Pars Tous1ml1جزییات
2977dNTP Mix, 10 mM eachC101061Pars Tous1000µl1شاید امکان تهیه باشدجزییات
2988HSV 1-2 PCR Kit (Qualitative)A101061Pars Tous25test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
2990Hot Start Taq DNA Polymerase(2.5u/ul)C101011Pars Tous100µl1شاید امکان تهیه باشدجزییات
399BSA 10gB111451Pars Tous10g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1715dNTP Mix, 10 mM eachC101071Pars Tous500µl1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1803X-GalB111141Pars Tous100mg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1805X-GalB111142Pars Tous500mg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3087Tris Molecular gradeB111102Pars Tous500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3277M-MuLV Reverse H Minus Transcriptase(250ul)C101032Pars Tous10react1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3399SDSB111091Pars Tous50g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3440HLA B27 PCR Kit + extraction kitA101141Pars Tous25test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5348HPV PCR KitA101032Pars Tous50test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5416HLA B27 PCR Kit + extraction kitA101142Pars Tous50test1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5817AmpicillinB111572Pars Tous5g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5818Sodium AcetateB111551Pars Tous250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5828GlycineB111252Pars Tous250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5829GlycineB111253Pars Tous500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5972DTT (Molecular grade)B111052Pars Tous5g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6265Sodium dihydrogen phosphate (NaH2PO4)B111511Pars Tous250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6501Boric Acid(Molecular grade)B111022Pars Tous250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6502Boric Acid(Molecular grade)B111021Pars Tous100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6511DNA Ladder 50 bpB111402Pars Tous500µl1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6558Pfu DNA Polymerase(high fidelity,low error)C101141Pars Tous250unit1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7033EDTAB111062Pars Tous250g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7078TBE Buffer 10xB111462Pars Tous150ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7294TBE Buffer 10xB111463Pars Tous500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7433DMSO molecular gradeB111232Pars Tous1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7508Urea (Molecular grade)B111122Pars Tous100g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7566dNTP Mix, 10 mM eachC101072Pars Tous100µl1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7599EDTAB111063Pars Tous500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7600Boric Acid(Molecular grade)B111023Pars Tous500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1815M-MuLV Reverse H Minus Transcriptase(100ul)C101031Pars Tous50react1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1839DMSO molecular gradeB111231Pars Tous100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
1848Sodium Chloride(NaCl)B111482Pars Tous500g1شاید امکان تهیه باشدجزییات